Online Chinese Poems

Classical Chinese poems by Li Bai, Du Fu, Wang Wei, Meng Haoran, Li Shangyin, Li Yu, Su Shi, Tao Qian and others in characters, pinyin, gloss and English translation.