Công cụ Trình thu thập thông tin Web Trực tuyến

Biến trang web thành dữ liệu trong vài giây. Thu thập thông tin thu thập thông tin và trích xuất dữ liệu có cấu trúc hoàn chỉnh từ toàn bộ trang web, Trình thu thập thông tin Dựa trên QueryList

  • Đơn giản
  • Nâng cao
  • Demo
  • Output