Truy cập Htaccess tuyến tới nginx

Dịch vụ này là chuyển đổi .htaccess của Apache thành hướng dẫn cấu hình nginx. Trước hết, dịch vụ này được coi như một công cụ chuyển đổi mod_rewrite sang nginx.

Chọn tệp
ToolFk Developers Tool Widget

Copy the Widget Code to Your Site...*